Algemene Voorwaarden Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf

Artikel 1: Begripsbepalingen
Kinderopvang:Het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar (c.q de leeftijd waarop het kind het basisonderwijs verlaat), afkomstig uit meerdere huishoudens.

Kinderdagverblijf: Dagopvang voor kinderen van ± 10 weken tot 13 jaar.


De directie: De directie van Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes.


Contractant: Het bedrijf, de instelling of de ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan.

De overeenkomst: De overeenkomst waarin tussen ouders / het bedrijf en Christelijke kinderdagverblijf de Maneblussertjes de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten aangegaan door Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes.

Artikel 3: De vergunning
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Middelburg hebben Christelijke kinderdagverblijf de Maneblussertjes op grond van de Verordening Kinderopvang formeel vergunning verleend voor het exploiteren van een kindercentrum voor een kinderdagverblijf.

Artikel 4: De aannameprocedure en wachtlijst
Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagdelen. Indien dit, naar inzicht van de directie, om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, zal het kind in overleg op een ander dagdeel worden geplaatst of op een wachtlijst. In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet, met in acht neming van de voorrangsregeling welke beschreven staat onder artikel 5. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de directie

Artikel 5: De voorrangsregeling
Aan de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds één of meerdere kinderen op het kinderdagverblijf zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen op het kinderdagverblijf zijn geplaatst. Aan een uitbreiding van het aantal dagdelen waarvoor een kind ín eerste instantie op het kinderdagverblijf is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de toelating van een kind, dat nog niet op het kinderdagverblijf was geplaatst; dit ter beoordeling van de directie. 

Artikel 6: Toelating van kinderen
Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor kdv de Maneblussertjes worden verstrekt.

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Artikel 8: Inhoud en duur overeenkomst
Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind in het kinderdagverblijf. Voor plaatsing geldt een minimale afname van één dagdeel ( dit is 5,25 uur opvang). De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar, of voor de BSO 13 jaar, bereikt. Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren en gaat in per de 1e of de 15e van een kalendermaand. Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord, behoudt Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen. 

Artikel 9: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging
De overeenkomst voor het kinderdagverblijf eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind wordt toegelaten op de basisschool, alsook bij het overlijden van het kind.

Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind
Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand niet op het kinderdagverblijf komt, dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van 'langer dan één maand niet naar de Maneblussertjes komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij de directie  een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet bij de Maneblussertjes is geweest, moeten de ouders  en/of  het bedrijf het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats bij Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagdelen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 11: Zieke kinderen
Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen bij Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes worden de richtlijnen van de GGD opgevolgd.

Artikel 12: Betalingscondities
Voor elke door Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij de directie. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats, zoals vakantie. Wijzigingen in deze prijslijst zullen tenminste twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden. Betaling geschiedt maandelijks, rond de 25e van de maand, voorafgaande aan de maand waarin opvang plaatsvind. Bij het kinderdagverblijf word er voordat de opvang heeft plaatsgevonden gefactureerd. Zodra de overeenkomst door zowel de directie als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van twee maanden. De contractant is het overeengekomen tarief over twee maanden (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes. Betaling van een factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in: Een eventuele mutatieaanvraag of nieuwe aanvraag voor opvang van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Christelijk Kinderdagverblijf de Maneblussertjes is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid             
Christelijke kinderopvang de Maneblussertjes heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Zaakschade tot een bedrag van €50 valt niet onder de aansprakelijkheid van Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes en is niet claimbaar.

Artikel 14: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke Christelijk Kinderdagverblijf de Maneblussertjes redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 15: Klachtenregeling
Christelijk Kinderdagverblijf de Maneblussertjes is vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie.

Ouders dienen eerst een klacht in te dienen bij de directie van de Maneblussertjes voordat zij contact opnemen met de Geschillencommissie.

Leidt dit niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de ingediende klacht bij directie van de Maneblussertjes, schriftelijk aanhangig worden gemaakt.

Geschillen kunnen zowel door de ouder, oudercommissie als ook door de directie zelf kenbaar worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

Wanneer de ouder of oudercommissie een geschil kenbaar maakt bij de Geschillencommissie, is de directie aan deze keus gebonden.

De directie van de Maneblussertjes kan een geschil kenbaar maken bij ouders of oudercommissie, na een schriftelijke reactie binnen vijf weken is de directie vrij het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of aan de gewone rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het haar geldende reglement. Dat reglement is zichtbaar op www.degeschillencommissie.nl.

De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie en de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Artikel 16: Slotbepaling
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar  in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.  

 

Algemene voorwaarden buitenschoolse opvang

Artikel 1: Begripsbepalingen
Kinderopvang:Het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 12 jaar, afkomstig uit meerdere huishoudens.

Buitenschoolse Opvang: Opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De directie: De directie van Christelijk kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang de Maneblussertjes.

Contractant: Het bedrijf, de instelling of de ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan.

De overeenkomst: De overeenkomst waarin tussen ouders / het bedrijf en kdv/bso de Maneblussertjes de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten aangegaan door Buitenschoolse opvang van de Maneblussertjes.

 

Artikel 3: De vergunning
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Middelburg hebben Christelijke kinderdagverblijf de Maneblussertjes op grond van de Verordening Kinderopvang formeel vergunning verleend voor het exploiteren van een kindercentrum voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

 

Artikel 4: De aannameprocedure en wachtlijst
BSO de Maneblussertjes zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagdelen. Indien dit, naar inzicht van de directie, om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, zal het kind in overleg op een ander dagdeel worden geplaatst of op een wachtlijst. In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet, met in acht neming van de voorrangsregeling welke beschreven staat onder artikel 5. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de directie.

 

Artikel 5: De voorrangsregeling
Aan de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds één of meerdere kinderen op het kinderdagverblijf of op de BSO zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen op het kinderdagverblijf of op de BSO zijn geplaatst. Aan een uitbreiding van het aantal dagdelen waarvoor een kind in eerste instantie op het kinderdagverblijf is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de toelating van een kind, dat nog niet op de BSO was geplaatst; dit ter beoordeling van de directie. 

 

Artikel 6: Toelating van kinderen
BSO de Maneblussertjes biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor kdv de Maneblussertjes worden verstrekt.

 

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst
De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst. Deze overeenkomst wordt in samenspraak met ouders op maat gemaakt.

 

Artikel 8: Inhoud en duur overeenkomst
De Maneblussertjes stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind op de Buitenschoolse Opvang. Voor plaatsing geldt een minimale afname van 3 uur. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt wanneer het kind de basisschool verlaat. Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord, behoudt Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen. 

 

Artikel 9: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging
De overeenkomst voor het kinderdagverblijf eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind wordt toegelaten op het voortgezet onderwijs, alsook bij het overlijden van het kind.

 

Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind
Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand niet op de BSO komt, dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van 'langer dan één maand niet naar de Maneblussertjes komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij de directie  een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet bij de Maneblussertjes is geweest, moeten de ouders  en/of  het bedrijf het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats bij De Maneblussertjes willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagdelen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht.

 

Artikel 11: Zieke kinderen
Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen bij Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes worden de protocollen van Kdv/Bso de Maneblussertjes gehanteerd.

 

Artikel 12: Betalingscondities
Voor elke door BSO de Maneblussertjes beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij de directie. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats, zoals vakantie. Wijzigingen in deze prijslijst zullen tenminste twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden. Betaling geschiedt maandelijks, rond de 25e van de maand, voorafgaande aan de maand waarin opvang plaatsvind. Bij de Manelbussertjes word er voordat de opvang heeft plaatsgevonden gefactureerd. Zodra de overeenkomst door zowel de directie als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van twee maanden. De contractant is het overeengekomen tarief over twee maanden (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan Christelijk kdv/bso de Maneblussertjes. Betaling van een factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in: Een eventuele mutatieaanvraag of nieuwe aanvraag voor opvang van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Christelijk Kinderdagverblijf de Maneblussertjes is gerechtigd de vordering na een betalingsachterstand van een half jaar uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid             
Christelijk kdv/bso de Maneblussertjes heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Zaakschade tot een bedrag van €50 valt niet onder de aansprakelijkheid van Christelijk kdv/bso de Maneblussertjes en is niet claimbaar.

 

Artikel 14: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke Christelijk Kdv/Bso de Maneblussertjes redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

 

Artikel 15: Klachtenregeling
De Maneblussertjes heeft een externe klachtenregeling opgesteld. Op verzoek kan een ouder / verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen.

 

Artikel 16: Slotbepaling
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar  in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.

 

Algemene Voorwaarden Christelijke Peuterspeelzaal de Maneblussertjes

Artikel 1: Begripsbepalingen 

Peuterspeelzaal: de feitelijke plaats waarin aan kinderen een spel- en speelaanbod en verzorging wordt geboden.

De directie: De directie van Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes.

Contractant: Het bedrijf, de instelling of de ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan.

De overeenkomst: De overeenkomst waarin tussen contractant en Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten aangegaan door Christelijke kinderopvang de Maneblussertjes. 

 

Artikel 3: De vergunning

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Middelburg hebben Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes op grond van de Wet Kinderopvang en verordening Peuterspeelzalen formeel vergunning verleend voor het exploiteren van een peuterspeelzaal.

 

Artikel 4: De aannameprocedure en wachtlijst

Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagdelen. Indien dit, naar inzicht van de directie, om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, zal het kind in overleg op een ander dagdeel worden geplaatst of op een wachtlijst. In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de directie 

 

Artikel 5: Toelating van kinderen

Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor psz de Maneblussertjes worden verstrekt. 

 

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst. 

 

Artikel 8: Inhoud en duur overeenkomst

Christelijk kinderdagverblijf de Maneblussertjes stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind op de peuterspeelzaal. Voor plaatsing geldt een minimale afname van één dagdeel ( dit is 2,5 uur opvang per week). De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord, behoudt Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen.  

 

Artikel 9: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging

De overeenkomst voor het kinderdagverblijf eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind wordt toegelaten op de basisschool, alsook bij het overlijden van het kind.

 

Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind

Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand niet op de peuterspeelzaal komt, dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van 'langer dan één maand niet naar psz de Maneblussertjes komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij de directie  een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet bij peuterspeelzaal de Maneblussertjes is geweest, moeten de ouders  en/of  het bedrijf het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats bij Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagdelen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht. 

 

Artikel 11: Zieke kinderen

Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen bij Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes worden de richtlijnen van de GGD opgevolgd. Kinderen met koorts vanaf 38 graden en kinderen met een besmettelijke (kinder)ziekte wordt gevraagd thuis uit te zieken.

 

Artikel 12: Betalingscondities

Voor elke door Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij de directie. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats. Wijzigingen in deze prijslijst zullen tenminste twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden. Betaling geschiedt maandelijks, rond de 26e van de maand waarin de opvang plaatsvindt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Bij de peuterspeelzaal word er voordat de opvang heeft plaatsgevonden gefactureerd. Zodra de overeenkomst door zowel de directie als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van twee maanden. De contractant is het overeengekomen tarief over twee maanden (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes. Betaling van een factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in: Een eventuele mutatieaanvraag of nieuwe aanvraag van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar.  

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Christelijke kinderopvang de Maneblussertjes heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Zaakschade tot een bedrag van €50 valt niet onder de aansprakelijkheid van Christelijk kinderopvang de Maneblussertjes en is niet claimbaar.

 

Artikel 14: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. 

 

Artikel 15: Klachtenregeling

Christelijke peuterspeelzaal de Maneblussertjes heeft een externe klachtenregeling opgesteld. Op verzoek kan een ouder / verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen. 

 

Artikel 16: Slotbepaling

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar  in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.                    

 

 

 

               

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden